Wat verandert er in het nieuwe pensioenakkoord?

Ons huidige pensioenstelsel gaat op de schop. De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal essentiële veranderingen in het pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenakkoord moet de kans op pensioenkortingen aanzienlijk verkleinen. Wat betekent het voor jou? We zetten de veranderingen op een rij.

Het heeft bijna tien jaar geduurd voordat de sociale partners en de overheid een akkoord hadden over een nieuw pensioenakkoord. De veranderingen in het pensioenstelsel hebben vooral betrekking op het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd. Naar verwachting gaan de nieuwe pensioenregels in per 1 januari 2022.

Dit zijn de wijzigingen in het pensioenakkoord:


AOW
De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert in 2025. Een stijging van de levensverwachting heeft minder invloed op de stijging van de AOW-leeftijd. Eén jaar langer leven betekent acht maanden later AOW, nu is dat nog een jaar.

Afschaffing doorsneepremie
De doorsneepremie wordt afgeschaft. Dit geldt voor alle pensioenregelingen. Zowel voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen als voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI). Afschaffing van de doorsneepremie houdt in dat een leeftijdsonafhankelijke premie het uitgangspunt wordt en dat je een opbouw krijgt die op grond van de leeftijd past bij de betaalde premie.

Opname van pensioenwaarde
In het pensioenakkoord is afgesproken dat men op de pensioendatum eenmalig een bedrag ineens mag opnemen. Dit bedrag is maximaal tien procent van het ouderdomspensioen.

Eenvoudiger partnerpensioen
Het te berekenen partnerpensioen wordt eenvoudiger. Het partnerpensioen wordt in de nieuwe situatie altijd berekend als percentage over het salaris en is daarbij niet meer afhankelijk van het aantal bij de werkgever gewerkte dienstjaren. Het percentage bedraagt maximaal vijftig procent, maar mag dus ook lager zijn.

Nieuwe contractvormen
In het nieuwe stelsel is sprake van het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. De grootste wijziging is dat de harde toezegging over de toekomstige pensioenuitkering wordt losgelaten. Daarnaast verdwijnt de doorsneepremie. Er komt opbouw in een premieregeling met een premie die voor jong en oud gelijk is. Meer weten?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zzp’ers. Ook worden de mogelijkheden onderzocht hoe zzp’ers voor hun pensioen kunnen sparen. Dit wordt in de loop van 2021 verder uitgewerkt.

Vervroegd stoppen met werken
Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn een vroegpensioenregeling aan te bieden om eerder te kunnen stoppen met werken. Tot een vrijstelling van 21.200 euro (2020) per jaar wordt deze uitkering niet gezien als een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Dit bedrag is gelijk aan de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden. Aan deze regeling zijn wel voorwaarden gebonden.

Wil je meer informatie over het pensioenakkoord, neem dan contact met ons op of kijk eens op de site van de overheid